S

 1. Sabiana    1894
 2. Sally
 3. Samuel    1870
 4. Sandra Lee
 5. Sarah    1804
 6. Sarah    1831
 7. Sarah J.    1840
 8. Sarah    1864
 9. Sarah
 10. Seleah    1841
 11. Sharon Louise    1946
 12. Shirley Ann    1956
 13. Simeom    1789
 14. Solomen Westbrook    1803
 15. Sophia    1716
 16. Stanley
 17. Steven Scott    1959
 18. Susan Jane    1949
 19. Sylvanus    1823